Angrerett

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Etter angrerettloven kan forbrukeren ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper likevel ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått.

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du får et angrerettskjema sammen med varen, men du kan også angre kjøpet før varen har ankommet ved å sende oss en e-post til post@vintagewear.no. 

Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysninger selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester

I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over:

a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f

b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten

c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår

d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet

e) bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester

Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper

b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen

c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke

d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser

e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse

f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.

Det kan avtales at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at du ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer. Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før selgeren har gitt de opplysninger som kreves etter angrerettloven kapittel 3 på foreskreven måte.

Eventuelle kostnader ved retur av varer må du bære selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

ANDRE OPPLYSNINGER

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. forbrukerkjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200. Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no